• Загальні положення

  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1.1 Національний класифікатор України "Класифікатор професій" (далі - КП) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 року N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

  1.2 Цей класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

  1.3 Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.

  1.4 КП забезпечує інформаційну підтримку щодо вирішення таких завдань:

  • розрахунків чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо;
  • систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками;
  • аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що вивільняються, тощо;
  • підготовки статистичних даних для періодичних оглядів із статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці (МОП);
  • вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору та працевлаштування громадян.

  2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  2.1 За основу розроблення КП було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

  2.2 КП побудовано за методологічними засадами ISCO-88 стосовно положень щодо роботи та кваліфікації, структурної побудови та головних характеристик професійних угруповань.  

  2.3 Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного досвіду працівників, здатних виконувати відповідні завдання та обов'язки. Професії, пов'язані з виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста.

  2.4 Об'єктами класифікації в КП є професії.

  2.5 Кодування об'єктів класифікації здійснено за фасетним методом.

  3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

  У КП застосовано такі поняття:

  Робота - певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.

  Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи.

  У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографіст тощо).

  Професія - здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.

  Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання.

  Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією.

  Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків.

  Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов'язків.

  Структурно КП складається із кодів та назв класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій).

  Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки.

  Схему ієрархічної структури кодових позначень наведено на рисунку 1.

   

  Рис. 1

  Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності:

  • рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи професій);
  • спеціалізація (другий, третій, четвертий - рівні класифікації, підрозділи, класи та підкласи професій);
  • кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п'ятий рівень класифікації - групи професій).

  Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.

  Код підрозділу складається із коду розділу та однозначного коду підрозділу.

  Код класу складається із коду підрозділу та однозначного коду класу.

  Код підкласу складається із коду класу та однозначного коду підкласу.

  Частка підкласів поділяється на групи.

  Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду групи.

  Утворення класифікаційних угруповань наведено в таблиці 1.

  Таблиця 1

  Класифікаційне угруповання 

  Код 

  Назва класифікаційного угруповання 

  Розділ 

  Професіонали 

  Підрозділ 

  21 

  Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук 

  Клас 

  211 

  Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії 

  Підклас 

  2111 

  Професіонали в галузі фізики та астрономії 

  Група 

  2111.1 

  Наукові співробітники (фізика, астрономія) 

  У додатках А і Б відповідно наводяться покажчики професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями та абетковий покажчик професійних назв робіт.

  У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (друкарка, економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка).

  Для зручності у користуванні КП у додатках А і Б наводяться також коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів. 186016. - М.: Економіка, 1991), номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).

  На підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б. Від назв, зазначених у додатках А і Б, можуть утворюватися похідні назви професій (професійних назв робіт, посад) доданням похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін.), наведених у додатку В.

  Ведення КП здійснює ДУ НДІ соціально-трудових відносин згідно з вимогами ДСТУ 3739 "Положення про ведення національного класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій".

  4. ОПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ

  4.1 ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)

  Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з:

  • визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;
  • вищим державним управлінням;
  • правосуддям та прокурорським наглядом;
  • керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності.

  Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

  4.2 ПРОФЕСІОНАЛИ

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

  Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

  До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за:

  1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

  2) дипломом про присудження наукового ступеня:

  • кандидата наук;
  • доктора наук;

  3) атестатом про затвердження вченого звання:

  • старшого наукового співробітника;
  • доцента;
  • професора.

  4.3 ФАХІВЦІ

  Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук.

  Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

  До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:

  • молодшого спеціаліста;
  • бакалавра;
  • спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);
  • спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

  4.4 ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень.

  Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

  До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації "молодший спеціаліст", а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

  4.5 ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

  До цього розділу належать професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг.

  Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов'язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо.

  Більшість професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

  4.6 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВ, РИБОРОЗВЕДЕННЯ ТА РИБАЛЬСТВА

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу.

  Професійні завдання полягають у вирощуванні урожаю, розведенні тварин, полюванні, добуванні риби, її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.

  До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

  4.7 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для вибирання способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції.

  До цього розділу належать професії, пов'язані з видобутком корисних копалин, будівництвом і виробленням різної продукції.

  Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

  Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

  4.8 РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАШИН

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.

  Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин, нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами, пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.

  Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

  Для деяких професій, пов'язаних із виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

  4.9 НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ

  Цей розділ охоплює найпростіші професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань із використанням ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними зусиллями.

  Професійні завдання пов'язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо.

  Для виконання професійних завдань досить базової загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

 • Документ, яким затверджено зміни до Національного класифікатора України
  «Класифікатор професій» ДК 003:2010
    Дата набрання чинності
  1 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.08.2012 р. № 923 01.09.2012 р.
  2 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.11. 2014 р. № 1361 01.03.2015 р.
  3 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.09.2015 р. № 1084 01.10.2015 р.
  4 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.03. 2016 р. № 394 01.03.2016 р.
  5 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.08.2016 р. № 1328
  (доповнення ДК 003:2010 професійними назвами робіт «Приватний виконавець» і «Помічник приватного виконавця» 05.10.2016 р.)
  15.08.2016 р.
  6 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 р. № 1542 01.11.2017 р.
  7 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2017 р. № 1744 30.11.2017 р.
  8 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2019 р. № 259 15.02.2019 р.
  9 Наказ Міністерства розвитку економіки; торгівлі та сільського господарства України від 18.08.2020 р. № 1574 18.08.2020 р.
  10 Наказ Міністерства економіки України від 25.10.2021 р. N 810-21 25.10.2021 р.
  11 Міністерства економіки України від 29.12.2022 р. № 5573 29.12.2022 р.
  12 Наказ Мінекономіки від 23.06.2023 р. № 6312 23.06.2023 р.
  13 Наказ Мінекономіки від 16.01.2024 р. № 1410 16.01.2024 р.
 • Номер випуску Найменування випуску / розділу Яким документом затверджено випуск / розділ

  1

  «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності»

  Наказ Міністерства праці  та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336

  Розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців»

  Розділ 2 «Професії робітників»

  Розділ 3 «Діяльність органів управління підприємствами»

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 29 жовтня 2007 р. № 583

  2

  «Сільське господарство та пов’язані з ним послуги»

  Наказ Міністерства аграрної політики України від 7 червня 2004 р. № 212

  Розділи:

  — «Загальні професії сільського господарства»

  — «Рослинництво»

  — «Овочівництво»

  — «Садівництво»

  — «Тваринництво»

   

  Розділ «Гідромеліоративні споруди, зрошувальні і осушувальні системи»

   

  Наказ Державного комітету України по водному господарству від 2 вересня 1999 р. № 124

  3

  «Лісове господарство і пов’язані з ним послуги»

  Наказ Державного комітету України по лісовому господарству від 29.07.2003 р.

  4

  «Рибне господарство»

  Наказ Державного комітету рибного господарства України від 11 серпня 1999 р. № 112

  5

  «Добувна промисловість»

  Наказ Міністерства палива та енергетики України, Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів, Правління українського концерну торф’яної промисловості від 14 січня 2000 р. № 62

  Розділ «Вугільна промисловість»

   

  Розділ «Видобування та оброблення матеріалів для будівництва»

  Наказ Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів від 3 січня 2000 р.
   

  Наказу номер не присвоєно

  Розділ «Видобування та перероблення торфу»

  Рішення правління Українського концерну торф’яної промисловості від 19 червня 1997 р. (протокол № 4)

  «Гірничодобувна промисловість»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 18 січня 2002 р. № 28

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  Частина І:

  — «Загальні професії збагачення агломерації та брикетування»

  — «Видобування і збагачення рудних та розсипних корисних копалин»

  — «Агломерація руди»

  Частина ІІ:

  — «Професії робітників»

  6

  «Видобування нафти та природного газу»

  Наказ Міністерства енергетики України від 28 липня 1999 р.

  Наказу номер не присвоєно

  Розділи:

  — «Буріння свердловин»

  — «Видобування нафти та природного газу»

  7

  «Загальні професії виробництв харчової промисловості»

  Постанова Державного комітету України по харчовій промисловості від 19 лютого 1997 р.

  8

  «М’ясна і молочна промисловість»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 липня 2015 р. № 281

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  9

  «Виробництво консервів»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24 липня 2015 р. № 289

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  10

  «Переробка риби та морепродуктів»

  Наказ Державного комітету рибного господарства України від 11 серпня 1999 р. № 112

  11

  «Виробництва харчової промисловості»

  Наказ комітету харчової промисловості України, Міністерства агропромислового комплексу України від 9 лютого 1998 р.

  Наказу номер не присвоєно

  Розділи:

  — «Видобування солі та виробництво кухонної солі»

  — «Виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв»

  — «Виробництво дріжджів»

  — «Виробництво харчових концентратів»

  — «Виробництво харчових кислот»

  — «Виробництво цукру»

  — «Виробництво ефірної олії»

  — «Виробництво кондитерських виробів»

  — «Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів»

  — «Виробництво мила та мийних препаратів»

  — «Виробництво олії та жирів»

  — «Виробництво тютюнових виробів»

  — «Перероблення чаю»

  — «Виробництво борошна та круп, виробництво готових кормів для тварин»

  — «Виробництво хліба та хлібобулочних

  виробів»

  — «Виробництво макаронних виробів»

  12

  «Виробництво текстильних виробів»

  Наказ Міністерства агропромислового комплексу України від 9 лютого 1998 р.

  Розділ «Первинне оброблення бавовни та луб’яних культур»

  13

  «Виробництво готового одягу та хутра»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 13 липня 2005 р. № 245

  Розділ «Виробництво готового одягу»

  14

  «Парашутне виробництво»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 р.

  15

  «Виробництво шкіри та виробів із шкіри»

  -

  16

  «Оброблення деревини та вироблення виробів з деревини»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 1 січня 2005 р.

  Наказу номер не присвоєно

  17

  «Виробництво целюлози, паперу, картону та виробів із них»

  Наказ Державної акціонерної холдингової компанії «Укрпапірпром» від 20 липня 2000 р. № 20

  18

  «Видавнича справа»

  Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення від 20 листопада 2006 р. № 288

  Розділ 1 «Видавнича діяльність»

  Розділ 2 «Поліграфічна діяльність»

  Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 4 листопада 2008 р. № 302

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  19

  «Коксохімічне виробництво»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 18 січня 2002 р. № 28

  20

  «Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 22 грудня 2006 р. № 485

  21

  «Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів»

  Наказ Міністерства палива та енергетики України від 22 грудня 1999 р. № 15-4315

  22

  «Виробництво ядерного палива»

  -

  23

  «Загальні професії хімічних виробництв»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 15 квітня 2008 р. № 229

  24

  «Виробництво скловолокна, скловолокнистих матеріалів, хімічного волокна та виробів із них»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 28 серпня 2006 р. № 308

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  25

  «Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів»

  Наказ Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості за погодженням з Мінпраці України від 22 квітня 1997 р.

  Наказу номер не присвоєно

  26

  «Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів»

  Затверджено Державним комітетом України з харчової промисловості від 1 січня 1998 р.

  Наказу номер не присвоєно

  27

  «Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 27 вересня 2007 р. № 550

  28

  «Виробництво лаку та фарб»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 22 грудня 2006 р. № 485

  29

  «Хіміко-фотографічні виробництва»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 28 серпня 2006 р. № 308

  30

  «Виробництво штучної шкіри»

  -

  31

  «Виробництво гумових виробів»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 22 грудня 2006 р. № 485

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  32

  «Виробництво пластмасових виробів»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 22 грудня 2006 р. № 485

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  33

  «Виробництво скла та виробів із скла»

  34

  «Виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 26 лютого 2008 р. № 113

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  35

  «Виробництво цементу та інших будівельних матеріалів і виробів»

  -

   

  36

  «Виробництво тепло- та інших ізоляційних матеріалів»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 21 листопада 2007 р. № 646

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  37

  «Виробництво абразивів»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 р. № 288

  38

  «Виробництво синтетичних алмазів, надтвердих матеріалів і виробів із них та природних алмазів»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 р. № 288

  39

  «Виробництво азбестових технічних виробів»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 28 серпня 2006 р. № 308

  40

  «Чорна металургія»

  Наказ Міністерства промислової політики України  від 18 січня 2002 р. № 28

  Розділи:

  — «Загальні професії чорної металургії»

  — «Доменне виробництво»

  — «Сталеплавильне виробництво»

  — «Прокатне виробництво»

  — «Виробництво труб»

  — «Виробництво феросплавів»

  — «Виробництво вогнетривів»

  — «Переробка вторинних металів»

  41

  «Кольорова металургія»

  Наказ Міністерства промислової політики України  від 18 січня 2002 р. № 28

  42

  «Оброблення металу»

  Наказ Міністерства промислової політики України  від 22 березня 2007 р. № 120

  Книга 1:

  — «Металеве лиття»

  — «Зварювання металу»

  Книга 2:

  — «Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів»

  — «Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу»

  Книга 3:

  — «Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів»

  «Покриття металів металами. Фарбування»

  Книга 4:

  — «Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття»

  — «Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування»

  43

  «Виробництво металевих електродів»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 18 січня 2002 р. № 28

  44

  «Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 18 січня 2002 р. № 28

  45

    «Електротехнічне виробництво»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 р. № 288

  Розділи:

  — «Загальні професії робітників електротехнічного виробництва»

  — «Виробництво електроізоляційних матеріалів»

  — «Електровугільне виробництво»

  — «Кабельне виробництво»

  — «Ізоляційні та намотувально-обмотувальні роботи»

  — «Виробництво хімічних та інших джерел струму»

  — «Виробництво гальванічних елементів і батарей та інших джерел струму»

  — «Виробництво свинцевих і лужних акумуляторів та батарей»

  46

  «Виробництво пристроїв і деталей електронного устаткування»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 13 жовтня 1999 р. № 249

  47

  «Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв’язку»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 р. № 288

  48

  «Виробництво медичного інструменту, приладів і устаткування»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 р. № 288

  49

  «Оптико-механічне виробництво»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 21 листопада 2007 р. № 646

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  50

  «Виробництво годинників та технічних каменів, ремонт годинників»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 21 листопада 2007 р. № 646

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  51

  «Голкове виробництво»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 р. № 288

  52

  «Ремізо-бердне виробництво»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 р. № 288

  53

  «Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2018 р. № 117

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  54

  «Виробництво наочних посібників»

  -

  55

  «Виробництво і ремонт літальних апаратів, двигунів та їх устаткування»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 р. № 288

  56

  «Суднобудування та ремонт суден»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 р. № 288

  57

  «Виробництво меблів»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 1 січня 2005 р.

  Наказу номер не присвоєно

  58

  «Художні вироби»

  Наказ Мінпраці України від 10 липня 2006 р. № 256

  59

  «Виробництво музичних інструментів»

  Наказ Укрмузпрому від 15 листопада 1999 р. № 26

  60

  «Виробництво іграшок»

  Наказ Міністерства промислової політики України від 13 липня 2005 р. № 245

  61

  «Виробництво олівців»

  Рішення Правління «Укрмузпром» від 21 листопада 1996 р.

  62

  «Виробництво та розподілення електроенергії»

  Частина 1

  Розділи:

  — «Експлуатація устаткування електростанцій і мереж, обслуговування споживачів енергії»

  — «Ремонт устаткування електростанцій і мереж»

  Наказ Міністерства палива та енергетики України від 16 березня 2001 р. № 19

  Частина 2

  «Атомні електростанції»

  Наказ Міністерства палива та енергетики України від 24 червня 2000 р. № 290

  63

  «Газове господарство міст, селищ та населених пунктів»

  Наказ Міністерства палива та енергетики України від 23 грудня 1999 р. № 290-285

  64

  «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення»

  Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999 р. № 249

  Розділ 1 «Керівники, професіонали, фахівці»

  Розділ 2 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи»

  Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21 лютого 2000 р. № 32

  Розділ 3 «Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення»

   

  Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999 р. № 249

  Розділ 4 «Ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг»

  Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999 р. № 249

  65

  «Торгівля та громадське харчування»

  Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 30 листопада 1999 р. № 918

  66

  «Залізничний транспорт та метрополітен»

  Наказ Міністерства інфраструктури України від 20 травня 2016 р. № 181

  67

  «Водний транспорт»

  Розділ «Річковий транспорт»

  Наказ Акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот» від

  15 липня 1998 р. № 99

  Розділ «Морський транспорт»

  Наказ Міністерства транспорту України від 10 грудня 2001 р. № 863

  Розділ «Гідрографія»

  Наказ Міністерства аграрної політики від 21 серпня 2003 р. № 663

  Розділ «Плавсклад виробничого флоту рибної промисловості»

  Розділ «Берегова служба флоту рибної промисловості і морських рибних портів»

  Наказ Міністерства аграрної політики від 27 березня 2003 р.

  Наказу номер не присвоєно

  68

  «Авіаційний транспорт»

  Наказ Міністерства транспорту України від 17 липня 2002 р. № 488

  69

  «Автомобільний транспорт»

  Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14 лютого 2006 р. № 136

  Розділ I «Професії керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців»

  Розділ II «Професії робітників та найпростіші професії»

  70

  «Зв’язок»

  Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 4 жовтня 2000 р. № 144

  Розділи:

  — «Електрозв’язок»

  — «Поштовий зв’язок»

  71

  «Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення»

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 23 жовтня 1998 р.

  Наказу номер не присвоєно

  Розділ «Пенсійне забезпечення»

  Розділ «Національний банк України»

  Постанова правління НБУ від 22 квітня 1998 р. № 158

  Розділ «Ощадбанк України»

  Постанова правління Ощадбанку від 25 квітня 1999 р. № 22

  Розділ «Фондовий ринок»

  Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 липня 2004 р. № 323

  72

  «Матеріально-технічне забезпечення, збут та заготівля»

  Наказ Держкомрезерву від 22 грудня 2006 р. № 744

  73

  «Наука та вища школа»

  74

  «Геологорозвідка та топографо-геодезичні роботи»

  Наказ Держкомгеології України від 24 березня 1998 р.

  75

  «Гідрологія та метеорологія»

  Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 25 липня 2001 р. № 276

  76

  «Органи державного управління Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців»

  Наказ Національного агентства України з питань державної служби  «Про затвердження Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В»» від 11 вересня 2019 р. № 172-19

  78

  «Охорона здоров’я»

  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117

  79

  «Ветеринарна діяльність»

  Наказ Міністерства аграрної політики України від 7 листопада 2006 р. № 653

  80

  «Соціальні послуги»

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 р. № 518

  81

  «Культура та мистецтво»

  Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 р. № 168

  Розділи:

  — «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»

  — «Музеї та заклади музейного типу»

  — «Діяльність клубних закладів, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля, парків культури і відпочинку, зоопарків, науково-методичних центрів, будинків народної творчості»

  — «Діяльність архівів»

  Наказ Держкомархіву від 28 січня 2008 р. № 15

  82

  «Виробництво та розповсюдження кіно- та відеофільмів»

  Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 25 жовтня 2004 р. № 729

  83

  «Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення»

  Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України від 19 листопада 2002 р.

  Наказу номер не присвоєно

  84

  «Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність»

  Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 4 лютого 2000 р. № 32

  85

  «Спортивна діяльність»

  Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28 жовтня 2016 р. № 4080

  86

  «Реклама та реставраційні роботи»

  Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 5 жовтня 2000 р. № 492

  Розділ «Реставраційні роботи»

  Розділ «Реклама»

  87

  «Житлове та комунальне господарство населених пунктів»

  Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17 червня 1999 р. № 144

  Розділи:

  — «Забирання, очищення та розподілення води по мережах. Збирання, відведення по мережах та оброблення рідких відходів»

  — «Вироблення та розподіл теплової енергії по мережах для обігрівання житла і побутових та технічних потреб»

  — «Трамвайний та тролейбусний транспорт»

  — «Декоративне садівництво, закладання і утримання зелених насаджень населених пунктів»

  — «Послуги підприємств житлового господарства»

  — «Ритуальні послуги»

  — «Прибирання та очищення територій населених пунктів»

  — «Інші професії працівників житлового та комунального господарства»

  — «Бюро технічної інвентаризації»

  89

  «Перелік професій працівників за випусками Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника із зазначенням професій, розділів та випусків чинного довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 листопада 2008 р. № 557

  90

  «Абетковий перелік професій працівників, що розміщені в Довідниках кваліфікаційних характеристик професій працівників, із зазначенням випусків, розділів та професій за раніше чинними Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника»

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 листопада 2008 р. № 557

  91

  «Дизайн та дизайнерські роботи»

  Наказ Спілки дизайнерів України від 31 грудня 2009 р. № 9

  Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик посад керівників та спеціалістів державної фінансової інспекції України та державних фінансових інспекцій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

  Наказ Державної фінансової інспекції України від 17 серпня 2012 р. № 268

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері цивільного захисту

  Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, від 5 грудня 2018 р. № 707

  Кваліфікаційні характеристики не наводяться

  Довідник кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

  Наказ Міністерства юстиції України, від 19 квітня 2012 року N 611/5

 • Чинний з 01.11.2010 р.

  Продовження Класифікатора професій ДК 003:2010

  ДОДАТОК В 
  (обов'язковий)

   

  Похідні слова до професій (професійних назв робіт)

  Бригадний 

  Помічник 

  Віце- 

  Провідний 

  Гірничий 

  П'ятий 

  Головний 

  Районний 

  Груповий 

  Стажист*** 

  Дільничний 

  Старший 

  Другий 

  Третій 

  Заступник 

  Учень**** 

  Змінний 

  Черговий 

  Молодший 

  Четвертий 

  Перший 

   

   

  Примітка 1.  

  Похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.
  Наприклад, від назви професії "Соціолог" код КП 2442.2 можна утворювати похідну назву професії "Провідний соціолог" з кодом КП 2442.2, тоді як похідне слово "Головний" не може застосовуватися, враховуючи те, що в КП є чинна професійна назва роботи "Головний соціолог" з кодом КП 1221.1.

  Розширення назв посад (професій)

  Примітка 2.  

  Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах.

   

  _____________

  *** Це похідне слово застосовується до професійних назв робіт розділів "Професіонали" та "Фахівці" на час проходження стажування зі збереженням коду базової професійної назви роботи.

  **** Це похідне слово застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу.

 • Використання дужок у назвах професій

  Окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури КП, може визначатися:

  • складова професійної назви роботи, наприклад, директор установи (підприємства, організації) культури, начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін.), керівник художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи станцій);

  • вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник (інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія), машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник (водне господарство);

  • загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений морський (супервайзер).;

  • споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).

  У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує конкретного визначення, наприклад, начальник центру управління повітряним рухом, маркетолог, кінооператор бортовий, докмейстер.

 • Як користуватись цим класифікатором

  В цьому інтерактивному класифікаторі таблиці професій та класифікацій з усіх розділів об‘єднані у дві відповідні таблиці (перші дві вкладки меню зліва).

  1

  Професії можна переглянути і в алфавітному порядку і в порядку їхнього кодування, для цього необхідно натиснути на відповідний трикутник.

  2

  Таблицю професій можна переглянути в стислому або розгорнутому вигляді, використовуючи кнопки у першому рядку. Під назвою професії наведено відповідну класифікацію (в розгорнутому варіанті).

  Натиснувши на лупу поряд з кодом класифікації,  ви отримаєте перелік інших професій з цим кодом.

  3

  Якщо ви обрали код КП, він відображатиметься над таблицею. Також ви можете перейти на більш загальний рівень класифікації за потреби, наприклад:

  Якщо ви обрали код 1234 (Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю),

  4

  то рівнем вище буде код 123 (Керівники функціональних підрозділів)

  5

  Для пошуку необхідної інформації ви також можете скористатись пошуковим рядком зверху сторінки.

  6

  Пошук здійснюється за такими даними:

  • назва професії
  • назва класифікації
  • код за класифікатором професій

  Почніть вводити ваш запит в пошукову строку — і ви одразу побачите результати у відповідних вкладках.

  7

  Поруч з назвою вкладки відображатиметься кількість знайдених результатів.

  Для зручності користування іншу корисну інформацію, пов’язану з Класифікатором, ми винесли окремо (див. вкладки бокового меню)

  8

   

  Бажаємо легкої роботи!

  Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо роботи цього сервісу — пишіть нам на minzar@profpressa.com

ДЕМО ДОСТУП